ประเมิน
ราคาฟิล์ม
ฟิล์มอาคาร
ฟิล์มกรองแสง
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มตกแต่ง
ฟิล์มรถยนต์
ลูมาร์ ฟิล์มกรองแสง (PRIME)
ลูมาร์ ฟิล์มปกป้องสีรถยนต์ (PPF)
ลูมาร์ ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มนิรภัย
ฟิล์มนิรภัยอาคาร "ลามิน่า ลูมาร์" ฟิล์มกันร้อนสูง ที่เพิ่มชั้นฟิล์มพิเศษที่หนา และเหนียวสูงสุดถึง 4-8 Mil. (100 - 200 ไมครอน) เสริมความแข็งแกร่งทนทานให้บานกระจกได้ถึง 50 - 80% โดยไม่บิดเบือนทัศนวิสัยใดๆ แต่ให้ความสวยใสและปลอดภัยยาวนานถึง 10 ปีเต็ม รุ่นและคุณสมบัติของฟิล์มนิรภัยอาคาร
(คุณสมบัติทางกายภาพ)
รุ่น สี ความหนาของฟิล์ม Single or Multiply Tensile Strength Break Strength Elongation at Break Peel Strength Puncture
XSCLSRPS15 ฟิล์มใส .015"
(375 micron)
Multiply 23,345 373 149% >1,550 g/inch
(>3.4 lb/inch)
226
XSCLSRPS11 ฟิล์มใส .011"
(275 micron)
Multiply 27,318 301 159% >1,550 g/inch
(>3.4 lb/inch)
184
XSR20SISRPS8 เงิน .008"
(200 micron)
Multiply 29,505 235 140% >2,850 g/inch
(>6.3 lb/inch)
146
XSP50NSRPS8 ควันบุหรี่ .008"
(200 micron)
Multiply 29,505 235 140% >2,850 g/inch
(>6.3 lb/inch)
146
XSCLSRPS7 ฟิล์มใส .007"
(175 micron)
Single 27,614 193 211% >3,200 g/inch
(>7 lb/inch)
121
XSR20SISRPS4 เงิน .004"
(100 micron)
Multiply 25,714 101 137% >3,200 g/inch
(>7 lb/inch)
77
XSP50NSRPS4 ควันบุหรี่ .004"
(100 micron)
Multiply 25,714 101 137% >3,200 g/inch
(>7 lb/inch)
77
XSCLSRPS4 ฟิล์มใส .004"
(100 micron)
Single 33,100 132 167% >3,200 g/inch
(>7 lb/inch)
74
XSCLSRPS15
สี ฟิล์มใส
ความหนาของฟิล์ม .015" (375 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 23,345
Break Strength 373
Elongation at Break 149%
Peel Strength >1,550 g/inch (>3.4 lb/inch)
Puncture 226
XSCLSRPS11
สี ฟิล์มใส
ความหนาของฟิล์ม .011" (275 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 27,318
Break Strength 301
Elongation at Break 159%
Peel Strength >1,550 g/inch (>3.4 lb/inch)
Puncture 184
XSR20SISRPS8
สี เงิน
ความหนาของฟิล์ม .008" (200 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 29,505
Break Strength 235
Elongation at Break 140%
Peel Strength >2,850 g/inch (>6.3 lb/inch)
Puncture 146
XSP50NSRPS8
สี ควันบุหรี่
ความหนาของฟิล์ม .008" (200 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 29,505
Break Strength 235
Elongation at Break 140%
Peel Strength >2,850 g/inch (>6.3 lb/inch)
Puncture 146
XSCLSRPS7
สี ฟิล์มใส
ความหนาของฟิล์ม .007" (175 micron)
Single or Multiply Single
Tensile Strength 27,614
Break Strength 193
Elongation at Break 211%
Peel Strength >3,200 g/inch (>7 lb/inch)
Puncture 121
XSR20SISRPS4
สี เงิน
ความหนาของฟิล์ม .004" (100 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 25,714
Break Strength 101
Elongation at Break 137%
Peel Strength >3,200 g/inch (>7 lb/inch)
Puncture 77
XSP50NSRPS4
สี ควันบุหรี่
ความหนาของฟิล์ม .004" (100 micron)
Single or Multiply Multiply
Tensile Strength 25,714
Break Strength 101
Elongation at Break 137%
Peel Strength >3,200 g/inch (>7 lb/inch)
Puncture 77
XSCLSRPS4
สี ฟิล์มใส
ความหนาของฟิล์ม .004"
(100 micron)
Single or Multiply Single
Tensile Strength 33,100
Break Strength 132
Elongation at Break 167%
Peel Strength >3,200 g/inch (>7 lb/inch)
Puncture 74


(คุณสมบัติด้านแสง)
รุ่น สี % การลดความร้อนจากแสงแดด % แสงส่องผ่าน % การลดรังสี UV  ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม % การสะท้อนแสง % ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์
XSR20SISRPS4 เงิน 79 15 99 0.24 60 12
XSR20SISRPS8 เงิน 79 15 99 0.24 60 12
XSP50NSRPS4 ควันบุหรี่ 44 48 99 0.64 13 48
XSCLSRS4 ฟิล์มใส 12 89 95 0.99 9 84
XSP50NSRPS8 ควันบุหรี่ 44 48 99 0.64 13 48
XSCLSRPS7 ฟิล์มใส 12 89 95 0.99 9 88
XSCLSRPS11 ฟิล์มใส 12 87 95 0.99 10 82
XSCLSRPS15 ฟิล์มใส 14 87 95 0.99 10 82
XSR20SISRPS4
สี เงิน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 79
% แสงส่องผ่าน 15
% การลดรังสี UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.24
% การสะท้อนแสง 60
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 12
XSR20SISRPS8
สี เงิน
% การลดความร้อนจากแสงแดด 79
% แสงส่องผ่าน 15
% การลดรังสี UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.24
% การสะท้อนแสง 60
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 12
XSP50NSRPS4
สี ควันบุหรี่
% การลดความร้อนจากแสงแดด 44
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 48
XSCLSRS4
สี ฟิล์มใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 12
% แสงส่องผ่าน 89
% การลดรังสี UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.99
% การสะท้อนแสง 9
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 84
XSP50NSRPS8
สี ควันบุหรี่
% การลดความร้อนจากแสงแดด 44
% แสงส่องผ่าน 48
% การลดรังสี UV  99
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.64
% การสะท้อนแสง 13
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 48
XSCLSRPS7
สี ฟิล์มใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 12
% แสงส่องผ่าน 89
% การลดรังสี UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.99
% การสะท้อนแสง 9
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 88
XSCLSRPS11
สี ฟิล์มใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 12
% แสงส่องผ่าน 87
% การลดรังสี UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.99
% การสะท้อนแสง 10
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 82
XSCLSRPS15
สี ฟิล์มใส
% การลดความร้อนจากแสงแดด 14
% แสงส่องผ่าน 87
% การลดรังสี UV  95
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของฟิล์ม 0.99
% การสะท้อนแสง 10
% ค่าส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ 82